Imani Belgium Vzw – Imbeke Trust

Over ons

Imani Belgium Vzw

Doelstelling

Imani tracht haar doel te bereiken door de inzet van fondsen die verzameld worden door giften, sponsoring en inkomsten uit evenementen en acties. De ingezamelde fondsen komen maximaal ten goede aan de projecten in Kenia. De bestuursleden werken volledig gratis en reis- en verblijfkosten voor werkbezoeken aan de projecten in Kenia worden door henzelf betaald.

01

Hulpverlening

Hulp te verlenen aan initiatieven en projecten inzake beroepsopleiding, administratieve, economische en financiële competenties, zelfrespect en eigenwaarde, algemene vorming en maatschappijleer. Hulp te verlenen aan kinderen en kansarmen op gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg.

02

Bijstand

Aan de plaatselijke gemeenschappen bijstand te verlenen in hun streven naar de verbetering van hun levensomstandigheden en levenskwaliteit.

03

Handelen

Alle handelingen te stellen die met voormelde doelen, in de ruimste zin, verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

bestuur imani

statuten

In 2006 gestart als een feitelijke vereniging werd op 20 juli 2007 bij onderhandse akte de vzw opgericht met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Heieinde 120. De statuten werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2007. Ondernemingsnummer 0891.197.594. Voor het laatst gewijzigd op 13 mei 2021 welke wijzigingen werden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2021.

Het bestuur

 • VoorzitterMichel Van Riel, Oud-Turnhout
 • SecretarisLeopold Versteynen, Merksplas
 • PenningmeesterFrans Van Miert, Oud-Turnhout
 • BestuurslidLea Vanherck, Oud-Turnhout

Imbeke Trust

doelstellingen

Imani Belgium draagt transparantie op alle vlakken hoog in het vaandel en is uitermate bekommerd om een goed en optimaal gebruik van de fondsen die zij via subsidies en van weldoeners ontvangen. Veilig stellen van fondsen en investeringen en deze voorbehouden voor het goede doel is dus een prioriteit. Imani Belgium heeft daarom al haar activiteiten en investeringen in Kenia ondergebracht in een trust met een liefdadig doel.

Onderwijs

Tienermoeders, meisjes die van school gestuurd werden en jonge kwetsbare vrouwen onderwijzen en op te leiden in snit & naad, haartooi & beauty, koken & catering, land- en tuinbouw enz. met het doel zelfredzaam te worden en hun kostwinning te verbeteren.

Betrokkenheid

Tienermoeders, meisjes die van school gestuurd werden en jonge kwetsbare vrouwen betrekken bij workshops en opleidingen waardoor ze werkervaring kunnen opdoen en een plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Opleidingscentrum

Een opleidingscentrum bouwen voor tienermoeders, meisjes die van school gestuurd werden, jonge kwetsbare vrouwen en kansarmen die om welke reden ook geen onderwijs of opleiding konden genieten.

rehabilitatie

Jonge meisjes, tienermoeders en vrouwen rehabiliteren door hen te onderrichten omtrent zelfvertrouwen, eigenwaarde, ouderschap, relaties, gezondheid, maatschappij, beroepsonderwijs, communicatieve vaardigheden enz.

vrije tijd

Vrijetijds activiteiten organiseren voor jonge meisjes en tienermoeders gericht op de ontwikkeling van volwassenheid van de eigen persoon en als lid van de gemeenschap.

Centrum in Oyugis

Leiden van een centrum voor sociale-, educatieve-, culturele- en gemeenschaps ontwikkeling en religieuze programma's door het organiseren van lezingen, demonstraties, seminaries, workshops, conferenties, vergaderingen of cursussen.

Aanhankelijkheid

Om bij de jeugd een gevoel in te prenten van aanhankelijkheid voor een gedisciplineerde levensstijl, nationalisme en samenhorigheid

kamp / praatgroep

Opleidingskampen of praatgroepen organiseren met inbegrip van opleidingen in verschillende inkomsten genererende vaardigheden en de oprichting van zelfhulpgroepen voor vrouwen om het hen mogelijk te maken verkoopbare producten te vervaardigen.

ideeën uitwisselen

Uitwisseling van ideeën aanmoedigen en visie op ondernemerschap door conferenties, lezingen, seminaries, workshops, tentoonstellingen en festivals te creëren in Oyugis alsook een grotere deelname van vrouwen in de ondernemerswereld te bewerkstelligen.

land- en tuinbouw

Aan land- en tuinbouw te doen als een vorm van fondsenwerving om de werking van het centrum te ondersteunen.

studiegeld en hulp

Studiegeld toe kennen aan kansarme kinderen in Oyugis en in aanpalende gebieden van de Keniaanse Republiek.
Om mensen van Oyugis of aanpalende gebieden in Kenia te helpen, die in een situatie van nood of ontbering zijn door economische of sociale omstandigheden

Kosthuis

Een kosthuis bouwen ten behoeve van vrijwilligers en cursisten.

Statuten

Bij akte ondertekend in Nairibi op 3 april 2014 heeft Imani Belgium vzw de Charitable Trust IMBEKE opgericht. De gestempelde akte werd geregistreerd onder The Registry of Ducuments in Nairobi by the registrar on 19th May in Volume D1 Folio 134/2048 and file MMXIV. IMBEKE staat voor IMANI BELGIE KENYA

Het bestuur

Het bestuur is in handen van vijf trustees die bij meerderheid beslissen. Imani Belgium wordt in het bestuur vertegenwoordigd door haar bestuurders.

 • Redeptah Sophie Anyango Otieno, Managing Trustee & secretaris
 • Frans Van Miert, trustee
 • Lea Vanherck, trustee
 • Michael Van Riel, trustee
 • Leopold Versteynen, trustee
trainees zingen jambo

Beschrijving van de algemene situatie

werkgebied

economische activiteit

De Nyanza provincie is gelegen in het westen van Kenia. (landkaart) De economische hoofdacitviteit in de Nyanza provincie is kleinschalige landbouw die echter afgeremd wordt door :

 • Onregelmatige regenval
 • Dure prijzen van zaden, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, landbouwalaam.
 • De invloed van HIV waardoor het merendeel van de actieve bevolking getroffen is.
 • Gebrek aan kennis van betere landbouwtechnieken.
 • Te veel gericht op traditionele eetgewoonten in een veranderende omgeving.
 • Landdegeneratie

Daardoor brengt de regio onvoldoende voedsel voort en is meer en meer afhankelijk van import van voedsel uit andere gebieden.

graad van armoede

De provincie heeft de tweede hoogste graad op de armoede index met 42,8. Armoede komt voor bij 65 tot 80 procent. (bron: Kenya National Human Development Report. UN report).

levensverwachting

De huidige levensverwachting in Kenia situeert zich tussen 38 en 40 jaar. (Kenya Demographic Health Survey 2003). Het gevolg daarvan is dat de toekomst in gevaar komt omdat de meerderheid van de bevolking op jonge leeftijd sterft. Eén van de grootste oorzaken van deze vroegtijdige dood in de regio is de aanwezigheid van HIV/AIDS. De lage levensverwachting houdt in dat de economisch actieve bevolking is afgenomen waardoor de voedsel productie is aangetast voornamelijk in de landelijke gebieden. Dit heeft een grote afhankelijkheid doen ontstaan in de Nyanza provincie als gevolg van een laag inkomen en een groeiende armoede. Op dit ogenblik is het inkomen van 65 % van de bevolking van Nyanza beneden de armoedegrens. De vroege dood van de ouders heeft ook tot gevolg dat het aantal wezen en kwetsbare kinderen sterk toeneemt. Deze kinderen is het basisrecht op ouderlijke zorg en liefde ontnomen. Dit fenomeen raakt evenzeer de senioren omdat zij voor hulp afhankelijk zijn van hun kinderen.

Steun Ons
Elke Stap van de weg

Deze jonge mensen hebben er alles voor over om voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst te maken. Samen kunnen wij hen die kans geven en met hen op weg gaan.